Trường MN Tân Thịnh tuyên truyền 5k trong phòng chống dịch bệnh COVID-19